Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

Zdarzają się sytuacje, w których małżonkowie postanawiają się rozwieść. Jeśli obowiązywała ich intercyza, kwestia podziału majątku wydaje się klarowna. Częściej jednak mamy do czynienia ze wspólnotą majątkową, co oznacza, że majątek będzie trzeba w jakiś sposób podzielić. Jak to wygląda w praktyce?

Spis treści:

 • Proporcje podziału majątku
 • W jakim momencie można podzielić majątek?
 • Wniosek o podział majątku po rozwodzie
 • Orzeczenie o winie a podział majątku
 • Roszczenie o podział majątku jest bezterminowe
 • Mediacje rozwodowe - wspólne stanowisko małżonków
 • Udziały w majątku wspólnym - orzeczenie sądowe
 • Kto ma prawo do majątku wspólnego?
 • Majątek wspólny a współwłasność
 • Koszty sprawy o podział majątku po rozwodzie
 • Tani i szybki sposób na podział majątku wspólnego
 • Podział majątku po rozwodzie - wsparcie adwokata z Częstochowy

Proporcje podziału majątku

Najczęściej spotykany jest podział majątku po rozwodzie. Może on się odbyć polubownie w drodze zawarcia umowy albo poprzez orzeczenie sądu. Niemniej jednak można połączyć ze sobą rozwód i podział majątku, tak aby przeprowadzić te sprawy razem. Sąd orzekając rozwód pomiędzy małżonkami rozpozna wniosek o podział majątku dorobkowego wyłącznie na zgodny wniosek małżonków.

Majątek nie musi być podzielony równo po połowie pomiędzy małżonkami. Można ustalić, np. nierówne udziały małżonków w majątku wspólnym. Domniemanie prawne, jakim jest przyjęcie, że udziały małżonków w ich majątku wspólnym są równe, można obalić przed sądem. 

Wymaga to udowodnienia o znacznej dysproporcji w dochodach małżonków i nierównemu przyczynieniu się do powstania masy majątku wspólnego. Jest to jedna z najtrudniejszych rzeczy przed sądem, co sprawia, że pomoc adwokata specjalizującego się w sprawach o podział majątku staje się bezcenna.

W jakim momencie można podzielić majątek?

Klienci często pytają mnie, czy najpierw powinien odbyć się rozwód, czy sprawa o podział majątku.

Majątek można podzielić w każdym czasie, jeżeli małżonkowie są zgodni co do warunków tego podziału. W przypadku braku zgody pomiędzy małżonkami, najczęściej dochodzi do podziału majątku po rozwodzie.

Podział majątku wspólnego małżeństwa może zostać wykonany na drodze sądowej lub polubownie (pozasądowy). Aby dokonać podziału sądowo, należy najpierw złożyć odpowiedni wniosek o podział majątku wspólnego.

Wniosek o podział majątku po rozwodzie

Wniosek ten może być zawarty już w pozwie o rozwód składanym do sądu okręgowego lub w odrębnym postępowaniu przed Sądem Rejonowym. Zostanie ono wszczęte po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, które znosi z mocy prawa wspólność majątkową małżeńską.


We wniosku należy dokładnie określić, co wchodzi w skład majątku wspólnego, jaka jest wartość składników majątku wspólnego oraz jak ma nastąpić podział majątku, tzn. który z małżonków ma otrzymać daną rzecz. Wniosek nie musi zawierać wszystkich składników majątku wspólnego, a tylko te składniki, które chcemy podzielić.


WAŻNE

Wartość majątku firmy prowadzonej przez jednego z małżonków lub wartość udziałów w spółce również podlega podziałowi.


Nie ma uniwersalnego wzoru wniosku o podział majątku wspólnego. Najlepiej, aby taki wniosek sporządził adwokat, który dopasuje strategie działania do indywidualnych potrzeb klienta.

Wniosek o podział majątku wspólnego składa się do sądu rejonowego albo do sądu okręgowego, jeżeli składany jest równocześnie z pozwem o rozwód. Możliwy jest nie tylko całościowy, ale także częściowy podział majątku wspólnego. Sąd rozpoznający sprawę rozwodową rozpozna wniosek o podział majątku jedynie, gdy będzie on zawierał zgodne oświadczenie stron, co do zasad podziału majątku.

Orzeczenie o winie a podział majątku

Na podział majątku wspólnego po rozwodzie (w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie jednego z małżonków) „wina” nie ma żadnego wpływu na to, w jaki sposób majątek wspólny zostanie podzielony. Również kwestia dzieci (miejsce zamieszkania dziecka) nie ma na to wpływu.

Podział majątku po rozwodzie może być dokonany na drodze:

 • polubownej (umowa o podział majątku wspólnego);
 • sądowej (postanowienie w sprawie o podział majątku wspólnego, które wydane jest po przeprowadzeniu postępowania, na wniosek jednego z małżonków).

Podział polega na tym, że składniki majątkowe przypadają na rzecz jednego z małżonków z obowiązkiem spłaty bądź dopłaty na rzecz drugiego z małżonków. Zdarzają się sytuacje, kiedy mamy do czynienia z sytuacją braku podziału majątku wspólnego po rozwodzie.

Roszczenie o podział majątku jest bezterminowe

Roszczenie o podział majątku wspólnego nie ulega przedawnieniu, więc może się odbyć nawet kilka lat po rozwodzie. Sprawy działowe są bardzo skomplikowane i długotrwałe.

Zdarza się, że trwają kilka lat z uwagi na brak porozumienia małżonków oraz konieczność sądowej wyceny majątkowej przez biegłych poszczególnych składników. Z tego względu w sprawach działowych zawsze warto skorzystać z mediacji. Podziału majątku można dokonać jednocześnie  ze sprawą rozwodową.

W tym celu należy w pozwie o rozwód zamieścić wniosek o podział majątku. Sąd okręgowy, orzekając w sprawie o rozwód, także dokonuje podziału majątku wspólnego jedynie na zgodny wniosek małżonków.

Mediacje rozwodowe - wspólne stanowisko małżonków

Najczęściej z takim podziałem mamy do czynienia, gdy małżonkowie przed rozwodem ustają wspólne stanowisko stron w drodze negocjacji lub w czasie sprawy o rozwód albo mediacji rozwodowych.

Sprawa w sądzie jest najszybszym i najtańszym sposobem podziału majątku wspólnego. Po wcześniejszym przyjęciu przez małżonków warunków podziału majątku, może się on odbyć nawet na jednej rozprawie. Czas trwania podziału majątku wspólnego jest jednak ściśle związany z samym stopniem skomplikowania sprawy.

Z drugiej strony, gdy byli małżonkowie, nie mogą się porozumieć w kwestii podziału majątku wspólnego, to sprawa o podział majątku staje się kosztowna i długotrwała. Z ważnych powodów każde z małżonków może żądać ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. 

Udziały w majątku wspólnym - orzeczenie sądowe

Nierówne udziały w majątku wspólnym (nierówny podział majątku wspólnego) mogą zostać ustalone przez sąd z ważnych powodów. Zasadą jest, że małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Wyjątkiem zaś są nierówne udziały w majątku wspólnym.

W orzecznictwie przyjmuje się, że ważnym powodem jest rażące lub uporczywe naruszanie przez jednego z małżonków obowiązków wobec rodziny, jak również długotrwała separacja zawiniona przez danego małżonka. Istotnym czynnikiem dla ustalenia nierównych udziałów jest stopień przyczynienia się do powstania majątku wspólnego. Orzecznictwo sądowe w zakresie podziału majątku wspólnego jest bardzo bogate.

Kto ma prawo do majątku wspólnego?

Majątkiem wspólnym dzielą się wyłącznie małżonkowie. Istotną kwestią dla nich jest podział mieszkania lub podział domu po rozwodzie. Dzieci nie mają prawa do majątku wspólnego. Niemniej jednak sąd powinien wziąć pod uwagę sposób zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez małżonka, który jest rodzicem pierwszoplanowym (dzieci mają przy nim i mają przy nim orzeczone miejsce zamieszkania). Często małżonkowie są właścicielami mieszkania lub domu, na których zakup zaciągnęli kredyt. Podkreślić należy, że w sprawie o podział majątku dzielone są wyłącznie aktywa. Nie są dzielone pasywa, czyli np. kredyty.

Majątek wspólny a współwłasność

Bardzo często klienci mają mieszkania kupione przed ślubem, czyli przed zawarciem małżeństwa. Takie mieszkanie nie stanowi majątku wspólnego, lecz współwłasność stron. Jeżeli dom bądź mieszkanie należy do jednego z małżonków, to nie podlega podziałowi.  Niemniej jednak można rozważyć rozliczenia nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty męża. Darowizny oraz spadki, które otrzymał jeden z małżonków, również nie stanowią majątku wspólnego.

Koszty sprawy o podział majątku po rozwodzie

Sprawy o podział majątku wspólnego są jedynymi z najbardziej skomplikowanych pod względem faktycznym i prawnym spraw. Są także bardzo długotrwałe i kosztowne. Stąd  wymagają skorzystania z pomocy adwokata.

Opłata sądowa w sprawie o podział majątku wspólnego wynosi 1000 zł. Zazwyczaj zaliczki na opinie biegłego wynoszą od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych. Koszt jednej opinii biegłego w wypadku ruchomości to koszt kilkuset złotych. Koszt jednej opinii biegłego w wypadku ruchomości to kilka tysięcy złotych. Łączny koszt takiej sprawy, biorąc pod uwagę koszty sądowe i adwokackie, wynosi od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Tani i szybki sposób na podział majątku wspólnego

Najszybszym i najtańszym rozwiązaniem jest podział majątku wspólnego dokonany wskutek  mediacji rodzinnych  i zawarcia stosownej umowy o podział majątku w formie aktu notarialnego. Jest to znacznie tańsze niż całokształt kosztów związanych z postępowaniem sądowym. Opłata wniosku do sądu o podział majątku wspólnego na zgodny wniosek stron wynosi 300 zł. i nie wymaga powoływania biegłych do oszacowania wartości majątku dorobkowego byłych małżonków.

Z mojego doświadczenia jako adwokata specjalizującego się w sprawach o podział majątku dorobkowego małżonków wynika, że najlepszą i najkorzystniejszą formą rozliczenia i podziału majątku wspólnego jest złożenie zgodnego wniosku do sądu przy wsparciu adwokata, gdyż orzeczenie o podziale majątku jest ostateczne i nie daje żadnej możliwości naprawienia błędów.

Podział majątku po rozwodzie - wsparcie adwokata z Częstochowy

Intercyza lub zgodne oświadczenie stron, co do podziału majątku to najlepszy i najtańszy sposób podziału majątku. Jeśli jednak roszczenia małżonków są nie jednomyślne, to sytuacja staje się bardziej skomplikowana i może trwać przez długi czas.

Niezależnie od sytuacji, warto skorzystać z pomocy adwokata, gdyż ewentualnych błędów nie będzie można naprawić. Dlatego też warto skorzystać z usług prawnika doświadczonego w sprawach rodzinnych i rozwodowych. Adwokat Dariusz Biela Częstochowa - zapraszam do kontaktu !

AKTUALNOŚCI

 • 01/09/2023

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Z chwilą orzeczenia rozwodu przez Sąd z mocy prawa dochodzi do zerwania wspólnoty majątkowej powstałej z momentem zawarcia małżeństwa. Ustan... . . .

  czytaj więcej
 • 01/09/2023

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego jest dokumentem, który w kontekście prawnym, potwierdza rozwiązanie związku małżeńskiego. Jest to oficjalne świadec... . . .

  czytaj więcej
 • 26/08/2022

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Jak rozwiązać problem podziału majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie?   . . .

  czytaj więcej
 • 30/01/2023

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?  . . .

  czytaj więcej
 • 13/03/2023

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na rozwód. Jednakże proces ten, zwłaszcza jeśli mowa o rozwodzie z winy drugiej strony... . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Zabezpieczenie alimentów

  Zabezpieczenie alimentów

  Instytucja prawa - zwana zabezpieczeniem - jest bardzo pomocna, gdy wnosisz sprawę do sądu o zasądzenie alimentów lub orzeczenie rozwodu. Za... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Opieka naprzemienna

  Opieka naprzemienna

  Rozstanie rodziców małoletnich dzieci rodzi wiele problemów, w tym ten najistotniejszy - sprawowanie opieki naprzemiennej i pieczy nad dzieć... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  W ostatnich latach liczba rozwodów zwiększa się z roku na rok, dlatego pytanie o rolę dziecka w procesie sądowym staje się coraz bardziej is... . . .

  czytaj więcej
 • 13/01/2022

  Rodzina żyjąca w konkubinacie

  Rozliczenie konkubinatu – najważniejsze informacje

  Polskie prawo praktycznie nie uregulowało związków konkubenckich. Stąd rozliczenie takiego związku po jego ustaniu nastręcza wiele problemów... . . .

  czytaj więcej
 • 02/08/2022

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa to zagadnienia, z którymi często można się spotkać w sprawach rodzinnych. Niektóre osoby zabiegaj... . . .

  czytaj więcej
 • 24/01/2023

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz? . . .

  czytaj więcej
 • 15/02/2023

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Wspólne życie małżeńskie to czas, który powinien trwać do końca życia. Niestety, nie zawsze tak się dzieje, a przyczyn rozwodu jest wiele. J... . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwiązanie małżeństwa zawsze wiąże się z problemem ustalenia kwestii opieki nad dziećmi. Decyzje w tej sprawie podejmuje sąd, biorąc pod uw... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Rozwód stanowi trudne wyzwanie dla każdej pary, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i prawnym. Jednym z najbardziej skomplikowanych zagad... . . .

  czytaj więcej
 • 11/08/2023

  Argumenty do rozwodu

  Argumenty do rozwodu

  Kobieta i mężczyzna wstępując w związek małżeński muszą mieć świadomość, że ich związek pozostaje pod nadzorem państwa. Stąd rozwiązanie mał... . . .

  czytaj więcej
 • 14/12/2021

  Rodzina - jak separacja prawna wpływa na rodzinę

  Separacja: jak prawnie uregulować rozstanie małżonków?

  Kiedy relacja dwóch osób staje się bardzo burzliwa i często pojawiają się konflikty, wyjściem z sytuacji jest separacja. . . .

  czytaj więcej
 • 27/01/2022

  Alimenty na byłego małżonka | Adwokat Dariusz Biela | Prawo Rodzinne | Mediacje

  Kiedy należą się alimenty od byłego małżonka?

  Rozwód nie musi oznaczać pogorszenia się stopy życiowej tej osoby, która miała mniejszy wkład w dochody w trakcie trwania małżeństwa. . . .

  czytaj więcej
 • 02/11/2022

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 03/03/2023

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 27/03/2023

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie? . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Zagadnienie podziału majątku dorobkowego małżonków szeroko opisałem już na swojej stronie i zapraszam Państwa do lektury. . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Małżeństwo to nie tylko uczuciowa więź między dwojgiem ludzi, ale również zawiązanie wspólnoty majątkowej. W chwili ślubu oboje małżonkowie... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy można zrzec się alimentów?

  Czy można zrzec się alimentów?

  W życiu rodzinnym wiele spraw może prowadzić do konieczności poszukiwania porady prawnej. Prawa i obowiązki rodzinne są często złożone, zwła... . . .

  czytaj więcej

Kancelaria Prawa Rodzinnego i Mediacji

Adwokat Dariusz Biela

ul. Kopernika 6/9
42-217 Częstochowa
+48 500 49 46 45
adwokatdariuszbiela@gmail.com

Opłaty za reprezentację i inne usługi realizowane w zakresie prawa rodzinnego, rozwodów, praw do opieki nad dzieckiem, alimentami etc. prosimy kierować na konto: 55 1600 1462 1804 1123 8000 0001 BNP PARIBAS Bank Polska SA SWIFT PPABPLPXXX

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.