Mediacje rodzinne - czym są i dlaczego warto skorzystać z pomocy mediatora

Dłonie osób z obrączkami na stole

 

 

Na wstępie warto odpowiedzieć na pytanie: Kto to jest mediator rozwodowy? Otóż jest to osoba, która pomaga stronom w znalezieniu konsensusu, a inaczej, satysfakcjonującego dla wszystkich rozwiązania. Wspiera strony we wzajemnej komunikacji i określeniu interesów. Jego rola jest szczególnie ważna wszędzie tam, gdzie trudno znaleźć nić porozumienia.

 

Jestem adwokatem specjalizującym się w sprawach rodzinnych i jednocześnie mediatorem wpisanym na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie. Uczestniczyłem i prowadziłem wiele mediacji rodzinnych. Moje doświadczenie i wiedza będą dla Ciebie przydatnym wsparciem, nawet w skomplikowanych sprawach rodzinnych i sytuacjach konfliktowych.

 

O mediacjach:

„Osobiście zgadzam się z poglądem, że to najlepsza forma rozwiązywania problemów pomiędzy małżonkami oraz rodzicami i dziećmi” -  Dariusz Biela adwokat, mediator rodzinny

 

Na czym polegają mediacje w sprawie o rozwód i separacje?

Mediacje w sprawie o rozwód i separację, jak i wszystkie inne, są dobrowolną i poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu, z pomocą obiektywnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Tematy omawiane w toku mediacji zależą od woli jej uczestników. Przedmiotem uzgodnień mogą być sprawy dotyczące: pojednania małżonków, ustalenia warunków rozstania, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy majątkowe i mieszkaniowe. 

 

Mediator rodzinny w sposób ugodowy pomoże też uregulować sprawy związane z np.:

 • wydanie paszportu,
 • wybór kierunku edukacji dziecka,
 • kontakty z dalszą rodziną,
 • zarząd majątkiem dziecka.

 

Przedmiotem mediacji mogą być również sprawy majątkowe, w szczególności dotyczące podziału majątku dorobkowego małżonków czy rozliczenia konkubinatu.

 

Kiedy warto przeprowadzić mediacje?

O pomoc mediatora warto się zwrócić w sprawach spornych i konfliktowych, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia.  Mediator rodzinny nie opowiada się za żadną ze stron. Jego zadaniem jest znalezienie rozwiązania, które zadowoli skłócone osoby. Możesz być pewny, że wszystkie poruszone kwestie zostaną zachowane w tajemnicy, co jest obowiązkiem mediatora. Może on zostać zwolniony z zobowiązania, w sytuacji, gdy strony, które podpisały umowę o prowadzenie negocjacji, wyrażą na to zgodę.

 

Mediator rodzinny będzie pomocny między innymi w następujących okolicznościach:

 • podział majątku po rozwodzie;
 • uregulowanie kwestii alimentacyjnych w przypadku rozwodu lub separacji;
 • ustalenie zasad opieki nad małoletnimi dziećmi po rozwodzie lub w czasie separacji;
 • określenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania lub przyznanie mieszkania jednemu z małżonków;
 • ustalenie zasad spłaty kredytu po rozwodzie.

 

Jakie są korzyści z przeprowadzenia mediacji rozwodowych lub w sprawie o separację?

Wypracowane rozwiązania powinny być satysfakcjonujące dla każdej ze stron. Oznacza to, że mediacje w sprawie o rozwód lub separację, pomogą przyśpieszyć cały proces i doprowadzić do finału. W tym wypadku korzyść z mediacji jest klarowna — mniej stresu i nerwów.

 

Korzyści z mediacji:

 • Mediacje w sprawie o rozwód i separację umożliwiają stronom samodzielne zdecydowanie o tym, jak chcą ułożyć relacje między rodzicami a dzieckiem po rozstaniu, ustalić zasady dotyczące płacenia alimentów na dzieci w czasie separacji lub ustalić sposób korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków.
 • Mediacje w sprawie o rozwód czy też o podział majątku sprzyjają obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu motywacji drugiej osoby, a przez to zmniejsza się obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.

 

Sprawy o rozwód i separacje są bardzo stresujące zarówno dla stron, jak i samych dzieci. Stąd ważne jest szybkie i skuteczne rozwiązanie powstałego konfliktu. Mediacje mogą przyśpieszyć cały proces, a to w konsekwencji szybciej doprowadzi do rozstrzygnięcia. W tym wypadku tempo załatwiania spraw jest bardzo ważne. Im szybciej uda się znaleźć konsensus, tym mniej negatywnych emocji doświadczą pozwany, powód i same dzieci.

 

Czy uczestnictwo w mediacjach o rozwód jest obowiązkowe?

Nie istnieje obowiązek mediacji rozwodowych. Można je jednak przeprowadzić za obopólną zgodą stron (pozwanego i powoda). W innym wypadku, sąd może skierować strony do mediacji, ale tylko raz w całym toku postępowania. Jednak strony lub jedna ze stron mogą odmówić uczestnictwa w mediacjach.

 

O mediacjach:

Dobrowolność (art. 1831 § 1 Kpc) i poufność (art. 1834 § 1 Kpc) to podstawowe zasady mediacji.

 

Kto decyduje o wyborze mediatora rodzinnego?

Istnieją tylko dwie sytuacje, w jakich może dojść do wyboru mediatora. Mogą zdecydować o tym strony, dla których mediacje w sprawie o rozwód i separację są najlepszym sposobem na znalezienie porozumienia. W innym wypadku organem, który może wyznaczyć rozjemcę, jest sąd. Na jego postanowienie przydzielany jest mediator rodzinny, który znajduje się na liście stałych mediatorów w danym sądzie. 

 

Kiedy najlepiej przeprowadzić mediacje w sprawie o rozwód lub separację?

Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu albo po wszczęciu postępowania, na podstawie postanowienia sądu. Warto podkreślić, że w każdym wypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda pozwanego i powoda. Mogą oni złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego.

 

Jak długo może trwać mediacja w sprawie o rozwód i separację?

Proces mediacji może trwać zarówno bardzo krótko, jak i przeciągać się w czasie. Jeśli strony same wyszły z taką inicjatywą, mediacje mogą trwać, aż do satysfakcjonującego je skutku. W przypadku postępowania mediacyjnego, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu, nie będzie ono trwać dłużej niż miesiąc.

 

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy strony złożą zgodny wniosek o ich przedłużenie. Wówczas sąd może wyrazić na to zgodę, zwłaszcza gdy ustalenia i negocjacje zmierzają ku końcowi. Pokazuje to, jakie płyną korzyści z mediacji nawet w skomplikowanych sprawach. Warto podkreślić, że sprawy rozwodowe mogą ciągnąć się latami. Często jest to spowodowane konfliktem dotyczącym podziału majątku. Szczególnie w takich sytuacjach przydaje się rozjemca, który pomoże znaleźć wyjście z sytuacji.

 

Jak przebiega mediacja?

Zdecydowaliście się na pomoc mediatora w rozwiązaniu spraw związanych z rozwodem lub sąd przydzielił Wam mediatora? Jakie są kolejne kroki postępowania? 

 

Mediator rodzinny kontaktuje się ze stronami, ustalając termin i wskazując miejsce spotkania. W przypadku mediacji wyznaczonych przez sąd  mediator rodzinny kontaktuje się ze stronami dopiero po otrzymaniu postanowienia sądu). Mediator wyjaśnia, jak będą wyglądały mediacje w sprawie o rozwód (lub separację), a także przedstawia obowiązujące zasady i opisuje przebieg postępowania. Po wstępie, który pokazuje, jaka jest rola mediatora rozwodowego i cel procesu, pojawia się pytanie o to, czy strony wyrażają zgodę na mediację.

 

Spotkania odbywają się na zasadzie rozmowy. Uczestniczą w nich strony i mediator rodzinny. Mediacje mogą się odbywać indywidualnie z każdą ze stron. W każdym momencie strony mogą zrezygnować z udziału i wycofać się z tej drogi rozwiązania konfliktu. Mediacje w sprawie o rozwód i separację są poufne, a mediator rodzinny nie może udostępniać informacji osobom trzecim. Protokół z mediacji nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk stron. Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.

 

O mediacjach:

Według Ministerstwa Sprawiedliwości, liczba rozwodowych spraw mediacyjnych od 2012 roku do 2019 roku wzrosła o 100%.

 

Satysfakcjonująca obie strony ugoda — najważniejszy cel mediacji o rozwód lub separację?

Rola mediatora rozwodowego jest nieoceniona. Dzięki jego udziale w rozmowach strony mają szansę  wypracować ugodę, którą akceptują i potwierdzają to złożeniem podpisu na porozumieniu. Każda ze stron otrzymuje odpis protokołu. 

 

W przypadku mediacji wyznaczonych przez Sąd, mediator przekazuje sądowi protokół oraz ugodę, o ile została zatwierdzona. Następnie sąd zatwierdza ugodę, a ta ma moc prawną i kończy postępowanie. Ugoda nie będzie zatwierdzona, jeśli jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także, gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności. 

 

Jeśli ugoda, której nadano klauzulę wykonalności, nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej. W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

 

Jaka jest cena mediacji rozwodowych i w sprawie o separację?

Koszty za mediacje w sprawie o rozwód i separację ponoszą obie strony. Są one zazwyczaj dzielone po równo, chyba że strony ustalą inny sposób rozliczeń.

 

W postępowaniu mediacyjnym, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu, wysokość wynagrodzenia mediatora w sporach niemajątkowych wynosi 60 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde następne posiedzenie 25 zł. Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu.

(nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1.000 zł). Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji, w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 50 zł za posiedzenie. Co więcej, do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.

 

Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów wywołanych nieusprawiedliwioną odmową udziału w mediacji, na którą strona uprzednio wyraziła zgodę. Z kolei, jeśli dojdzie do zawarcia ugody, która jest wynikiem mediacji, strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej, którą zapłaciła, wnosząc sprawę do sądu.

 

Mediacje w sprawie o separacje (lub rozwód), do których doszło nie na podstawie postanowienia sądu, rozliczane są w inny sposób. W takich sytuacjach wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków wynikają z cennika ośrodka mediacyjnego lub strony uzgadniają je razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.

 

Jak wybrać mediatora w sprawie o rozwód lub separacje?

Prawdopodobnie trafiłaś lub trafiłeś na moją stronę nieprzypadkowo. Jestem skutecznym mediatorem z bogatym doświadczeniem. Znam meandry tej dyscypliny i pomagam w rozwiązywaniu sporów i konfliktów. Skoro tutaj jesteś, to być może szukasz wsparcia. Napisz lub zadzwoń, a przybliżę Ci, jak będzie wyglądać nasza współpraca.

 

Spotkania odbywają się w mojej częstochowskiej Kancelarii Prawa Rodzinnego i Mediacji, ale dla Państwa komfortu, równie dobrze możemy omówić sprawę podczas wideokonferencji.

Podstawowe informacje dotyczące mediacji w sprawie o rozwód i separacje — w skrócie

Mediator to osoba, której można szukać na liście stałych mediatorów w sądzie właściwym dla Twojego miasta. Jego zadaniem jest pomoc w znalezieniu rozwiązania konfliktu, w którym uczestniczą strony. Mediacje w sprawie o rozwód i separację nie są obowiązkowe, chyba że tak postanowi sąd. W trakcie postępowania strony mogą być skierowane na tego typu rozmowy wyłącznie raz. Mediacje to proces, który przy zaleceniu przez sąd może trwać maksymalnie miesiąc. Na wspólny wniosek stron i za zgodą sądu, czas ten można wydłużyć. Koszty dzieli się zwykle po połowie, chyba że strony ustalą inaczej.

 

Korzyści z mediacji to przede wszystkim skrócenie czasu trwania sprawy, znalezienie satysfakcjonującego dla stron wyjścia i mniej nerwów. W USA aż 90% spraw rozstrzygano w sposób ugodowy, a to za sprawą mediacji. W Polsce, liczba orzeczonych rozwodów po postępowaniu mediacyjnym w 2019 roku wyniosła 3617, co stanowi około 5,8% wszystkich spraw. Niemniej jednak tendencja ta się zmienia, a zwaśnione strony coraz chętniej sięgają po pomoc doświadczonego mediatora. 

 

AKTUALNOŚCI

 • 01/09/2023

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Z chwilą orzeczenia rozwodu przez Sąd z mocy prawa dochodzi do zerwania wspólnoty majątkowej powstałej z momentem zawarcia małżeństwa. Ustan... . . .

  czytaj więcej
 • 01/09/2023

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego jest dokumentem, który w kontekście prawnym, potwierdza rozwiązanie związku małżeńskiego. Jest to oficjalne świadec... . . .

  czytaj więcej
 • 26/08/2022

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Jak rozwiązać problem podziału majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie?   . . .

  czytaj więcej
 • 30/01/2023

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?  . . .

  czytaj więcej
 • 13/03/2023

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na rozwód. Jednakże proces ten, zwłaszcza jeśli mowa o rozwodzie z winy drugiej strony... . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Zabezpieczenie alimentów

  Zabezpieczenie alimentów

  Instytucja prawa - zwana zabezpieczeniem - jest bardzo pomocna, gdy wnosisz sprawę do sądu o zasądzenie alimentów lub orzeczenie rozwodu. Za... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Opieka naprzemienna

  Opieka naprzemienna

  Rozstanie rodziców małoletnich dzieci rodzi wiele problemów, w tym ten najistotniejszy - sprawowanie opieki naprzemiennej i pieczy nad dzieć... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  W ostatnich latach liczba rozwodów zwiększa się z roku na rok, dlatego pytanie o rolę dziecka w procesie sądowym staje się coraz bardziej is... . . .

  czytaj więcej
 • 13/01/2022

  Rodzina żyjąca w konkubinacie

  Rozliczenie konkubinatu – najważniejsze informacje

  Polskie prawo praktycznie nie uregulowało związków konkubenckich. Stąd rozliczenie takiego związku po jego ustaniu nastręcza wiele problemów... . . .

  czytaj więcej
 • 02/08/2022

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa to zagadnienia, z którymi często można się spotkać w sprawach rodzinnych. Niektóre osoby zabiegaj... . . .

  czytaj więcej
 • 24/01/2023

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz? . . .

  czytaj więcej
 • 15/02/2023

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Wspólne życie małżeńskie to czas, który powinien trwać do końca życia. Niestety, nie zawsze tak się dzieje, a przyczyn rozwodu jest wiele. J... . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwiązanie małżeństwa zawsze wiąże się z problemem ustalenia kwestii opieki nad dziećmi. Decyzje w tej sprawie podejmuje sąd, biorąc pod uw... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Rozwód stanowi trudne wyzwanie dla każdej pary, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i prawnym. Jednym z najbardziej skomplikowanych zagad... . . .

  czytaj więcej
 • 11/08/2023

  Argumenty do rozwodu

  Argumenty do rozwodu

  Kobieta i mężczyzna wstępując w związek małżeński muszą mieć świadomość, że ich związek pozostaje pod nadzorem państwa. Stąd rozwiązanie mał... . . .

  czytaj więcej
 • 14/12/2021

  Rodzina - jak separacja prawna wpływa na rodzinę

  Separacja: jak prawnie uregulować rozstanie małżonków?

  Kiedy relacja dwóch osób staje się bardzo burzliwa i często pojawiają się konflikty, wyjściem z sytuacji jest separacja. . . .

  czytaj więcej
 • 27/01/2022

  Alimenty na byłego małżonka | Adwokat Dariusz Biela | Prawo Rodzinne | Mediacje

  Kiedy należą się alimenty od byłego małżonka?

  Rozwód nie musi oznaczać pogorszenia się stopy życiowej tej osoby, która miała mniejszy wkład w dochody w trakcie trwania małżeństwa. . . .

  czytaj więcej
 • 02/11/2022

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 03/03/2023

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 27/03/2023

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie? . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Zagadnienie podziału majątku dorobkowego małżonków szeroko opisałem już na swojej stronie i zapraszam Państwa do lektury. . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Małżeństwo to nie tylko uczuciowa więź między dwojgiem ludzi, ale również zawiązanie wspólnoty majątkowej. W chwili ślubu oboje małżonkowie... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy można zrzec się alimentów?

  Czy można zrzec się alimentów?

  W życiu rodzinnym wiele spraw może prowadzić do konieczności poszukiwania porady prawnej. Prawa i obowiązki rodzinne są często złożone, zwła... . . .

  czytaj więcej

Kancelaria Prawa Rodzinnego i Mediacji

Adwokat Dariusz Biela

ul. Kopernika 6/9
42-217 Częstochowa
+48 500 49 46 45
adwokatdariuszbiela@gmail.com

Opłaty za reprezentację i inne usługi realizowane w zakresie prawa rodzinnego, rozwodów, praw do opieki nad dzieckiem, alimentami etc. prosimy kierować na konto: 55 1600 1462 1804 1123 8000 0001 BNP PARIBAS Bank Polska SA SWIFT PPABPLPXXX

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.