Szybki rozwód? - to nie takie proste!

Dwójka ludzi ciągnąca serce w swoje strony

 

W obecnym stanie prawnym postępowanie o rozwód jest szalenie skomplikowane. Nawet przeprowadzenie sprawy z porozumieniem małżonków (bez orzekania o winie) napotyka wiele trudności i jest nieprzewidywalne. Formalna kwestia rozstania potencjalnie rodzi bardzo wiele scenariuszy i często konieczne jest skorzystanie z pomocy adwokata.

 

Jakie są przesłanki orzeczenia rozwodu przez sąd?

Rozwiązanie małżeństwa orzeka sąd po spełnieniu określonych, przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przesłanek. Koniecznym będzie ustalenie, że między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Zupełność oznacza, że pomiędzy małżonkami ustały więzi uczuciowe, fizyczne oraz gospodarcze. Do orzeczenia rozwodu wymagane jest, aby wszystkie wymienione więzi uległy zerwaniu. W żargonie prawniczym mówi się, że są to tak zwane przesłanki pozytywne rozwodu. 

 

Kiedy sąd nie udzieli rozwodu?

Należy pamiętać o istnieniu przesłanek negatywnych, które uniemożliwiają orzeczenie rozwodu. Sąd nie udzieli rozwodu, jeżeli winnym takiego stanu jest wyłącznie małżonek występujący z powództwem. Orzeczenie rozwodu mogłoby negatywnie wpłynąć na dobro małoletnich dzieci albo gdy orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami życia społecznego.

 

Co trzeba zrobić, aby wziąć rozwód?

Pismem inicjującym postępowanie nie jest zwykły wniosek. Chęć rozwodu musi być poparta argumentami i dowodami. Co więcej, w pozwie rozwodowym należy dokładnie wskazać swoje żądania. Pozew rozwodowy należy złożyć do Sądu Okręgowego, w którego okręgu małżonkowie ostatnio mieszkali. Wystarczy, że tylko jedno z nich mieszka w danym miejscu, aby wybrać określony sąd. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. 

 

Rozwód bez orzekania o winie

W przypadku pozwu o rozwód bez orzekania o winie, postępowanie sądowe kończy się zazwyczaj dużo szybciej niż w przypadku orzekania o winie. Jeżeli małżonkowie są zgodni co do wysokości ewentualnych alimentów, opieki nad dziećmi (wykonywanie władzy rodzicielskiej, kontakty dzieci z rodzicami) sąd może orzec rozwód już na pierwszej lub drugiej rozprawie. Wynika to z braku konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego celem ustalenia, który z małżonków lub czy każde z nich, ponosi winę za rozkład pożycia. Należy jednak pamiętać, że rozwód bez orzekania o winie może być orzeczony przez sąd tylko wtedy, gdy oboje małżonkowie wyrażą na to zgodę.

 

Rozwód z orzeczeniem o winie

Zgodnie z art. 57 k.r. i o. orzekając rozwód, sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Sąd może jednak na zgodne żądanie małżonków zaniechać orzekania w tym zakresie. Uznaje się wówczas, że żaden z małżonków nie ponosi winy. Wyrok rozwodowy może zatem obejmować orzeczenie o winie jednego z małżonków lub obu stron, ale także nastąpić bez orzekania o winie.

 

Orzekanie o winie w wyroku rozwodowym może dotyczyć:

 • winy wyłącznie jednego małżonka (drugi pozostanie niewinny za rozpad związku) 
 • z winy obojga małżonków

Postępowanie dowodowe jest w tych przypadkach dłuższe i znacznie bardziej skomplikowane. Korzyści, jakie daje rozwód z orzekanie o winie, powodują, że małżonkowie dość często decydują się na tę formę rozwiązania małżeństwa. Głównym powodem takiej decyzji jest przede wszystkim obowiązek alimentacyjny małżonka, który zostanie uznany za winnego rozkładu pożycia. Małżonek, który pozostaje w niedostatku (nie ze swojej winy), może wnieść powództwo o alimenty przeciwko byłemu małżonkowi.

 

Podział majątku po rozwodzie

Podziału majątku wspólnego małżonkowie mogą dokonać przed rozwodem, w trakcie sprawy rozwodowej, w trakcie trwania rozwodu  (w osobnym postępowaniu) oraz po rozwodzie. Może to nastąpić wskutek postępowania sądowego zakończonego orzeczeniem Sądu albo zawartą między małżonkami ugodą. Wszczęciem postępowania sądowego w tym zakresie jest złożenie wniosku o podział majątku (w przypadku podziału majątku w osobnym postępowaniu). Wniosek należy złożyć do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na okręg, w którym znajduje się majątek wspólny. Wniosek podlega opłacie w wysokości 1000 zł (bez względu na wartość majątku) albo 300 zł, jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku. Pozew o rozwód podlega stałej opłacie sądowej w wysokości 600 zł.

 

Odpowiedź na pozew o rozwód

Małżonkowi niewystępującemu z powództwem zostanie doręczony odpis pozwu. Może on wnieść odpowiedź na pozew o rozwód, przedstawiając w piśmie swoje stanowisko, w terminie 14 dni. Wnosząc odpowiedź na pozew, pozwany małżonek powinien odnieść się do poszczególnych kwestii zawartych w pozwie rozwodowym. Może on przede wszystkim zgodnie żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód (z orzeczeniem o winie lub bez orzeczenia o winie) lub też wnieść o oddalenie powództwa.

 

Ile trwa sprawa rozwodowa? 

Czas trwania postępowania rozwodowego uzależniony jest od kilku czynników. Decydujący wpływ na długość postępowania sądowego ma przede wszystkim rodzaj wniesionego powództwa tj. czy konieczność ustalenia przez Sąd, czy i który z małżonków jest winny rozkładu pożycia. Długość postępowania dowodowego w tym zakresie zależeć będzie od wniosków dowodowych powoływanych przez strony w celu poparcia swojego stanowiska. Czas rozpoznania sprawy rozwodowej zależy również od ilości spraw rozpoznawanych przez Sąd orzekający. Co do zasady okres oczekiwania na pierwszą rozprawę od momentu złożenia pozwu trwa 3 miesiące. Pamiętać jednak należy, że wyrok rozwodowy sądu I instancji (Sądu okręgowego) nie musi oznaczać zakończenia postępowania. Strona, która nie zgadza się z jego treścią, może wnieść środek zaskarżenia tj. apelację od wyroku do Sądu II instancji (Sądu Apelacyjnego), co z pewnością nieco przedłuży postępowanie rozwodowe.

 

Jeżeli małżonkowie posiadają dzieci, to istotne będzie ustalenie zasad dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi. Przede wszystkim będą to kwestie związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, alimentów na rzecz dzieci oraz uregulowaniem kontaktów z dzieckiem przez małżonka, pod którego opieką dziecko nie przebywa na stałe (np. w drodze opieki naprzemiennej). Bardzo dobrym rozwiązaniem jest w takim przypadku porozumienie wychowawcze, czyli spisane przez rodziców zasady dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem. Jeżeli rodzice są zgodni co do powyższych kwestii, może to znacznie skrócić postępowanie rozwodowe i uniknąć emocjonalnego procesu.

 

Czy warto zatrudnić adwokata w sprawie o rozwód

Sprawa rozwodowa to szczególne i jedyne w swoim rodzaju postępowanie. Wali się cały Twój świat. Emocje sięgają zenitu. Stąd chłodna, pomoc doświadczonego adwokata jest nieodzowna. Specjalista zostanie Twoim pełnomocnikiem, zajmie się sprawą i będzie służył wsparciem. Jedynie adwokat ma kompetencje, aby bronić interesów swojego klienta w sprawie, w której wszystko może się zdarzyć. Zmiana stanowiska strony przeciwnej rodzi konieczność natychmiastowej reakcji, której brak może determinować negatywne skutki prawne i przegraną w sprawie. Rozwód dotyczy twojej przyszłości. Z chwilą orzeczenia werdyktu (często w momencie złożenia pozwu o orzeczenie rozwodu) życie zaczyna się na nowo, również i dla Twoich dzieci. To w tym momencie musisz wywalczyć jak najlepszy start i zabezpieczyć interesy dla siebie i dzieci.

 

Skorzystanie z pomocy adwokata jest bardzo pomocne, a często wręcz konieczne. W sprawie o rozwód można przegrać swoją przyszłość, ale i wszystko wygrać.

AKTUALNOŚCI

 • 01/09/2023

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Z chwilą orzeczenia rozwodu przez Sąd z mocy prawa dochodzi do zerwania wspólnoty majątkowej powstałej z momentem zawarcia małżeństwa. Ustan... . . .

  czytaj więcej
 • 01/09/2023

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego jest dokumentem, który w kontekście prawnym, potwierdza rozwiązanie związku małżeńskiego. Jest to oficjalne świadec... . . .

  czytaj więcej
 • 26/08/2022

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Jak rozwiązać problem podziału majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie?   . . .

  czytaj więcej
 • 30/01/2023

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?  . . .

  czytaj więcej
 • 13/03/2023

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na rozwód. Jednakże proces ten, zwłaszcza jeśli mowa o rozwodzie z winy drugiej strony... . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Zabezpieczenie alimentów

  Zabezpieczenie alimentów

  Instytucja prawa - zwana zabezpieczeniem - jest bardzo pomocna, gdy wnosisz sprawę do sądu o zasądzenie alimentów lub orzeczenie rozwodu. Za... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Opieka naprzemienna

  Opieka naprzemienna

  Rozstanie rodziców małoletnich dzieci rodzi wiele problemów, w tym ten najistotniejszy - sprawowanie opieki naprzemiennej i pieczy nad dzieć... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  W ostatnich latach liczba rozwodów zwiększa się z roku na rok, dlatego pytanie o rolę dziecka w procesie sądowym staje się coraz bardziej is... . . .

  czytaj więcej
 • 13/01/2022

  Rodzina żyjąca w konkubinacie

  Rozliczenie konkubinatu – najważniejsze informacje

  Polskie prawo praktycznie nie uregulowało związków konkubenckich. Stąd rozliczenie takiego związku po jego ustaniu nastręcza wiele problemów... . . .

  czytaj więcej
 • 02/08/2022

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa to zagadnienia, z którymi często można się spotkać w sprawach rodzinnych. Niektóre osoby zabiegaj... . . .

  czytaj więcej
 • 24/01/2023

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz? . . .

  czytaj więcej
 • 15/02/2023

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Wspólne życie małżeńskie to czas, który powinien trwać do końca życia. Niestety, nie zawsze tak się dzieje, a przyczyn rozwodu jest wiele. J... . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwiązanie małżeństwa zawsze wiąże się z problemem ustalenia kwestii opieki nad dziećmi. Decyzje w tej sprawie podejmuje sąd, biorąc pod uw... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Rozwód stanowi trudne wyzwanie dla każdej pary, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i prawnym. Jednym z najbardziej skomplikowanych zagad... . . .

  czytaj więcej
 • 11/08/2023

  Argumenty do rozwodu

  Argumenty do rozwodu

  Kobieta i mężczyzna wstępując w związek małżeński muszą mieć świadomość, że ich związek pozostaje pod nadzorem państwa. Stąd rozwiązanie mał... . . .

  czytaj więcej
 • 14/12/2021

  Rodzina - jak separacja prawna wpływa na rodzinę

  Separacja: jak prawnie uregulować rozstanie małżonków?

  Kiedy relacja dwóch osób staje się bardzo burzliwa i często pojawiają się konflikty, wyjściem z sytuacji jest separacja. . . .

  czytaj więcej
 • 27/01/2022

  Alimenty na byłego małżonka | Adwokat Dariusz Biela | Prawo Rodzinne | Mediacje

  Kiedy należą się alimenty od byłego małżonka?

  Rozwód nie musi oznaczać pogorszenia się stopy życiowej tej osoby, która miała mniejszy wkład w dochody w trakcie trwania małżeństwa. . . .

  czytaj więcej
 • 02/11/2022

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 03/03/2023

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 27/03/2023

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie? . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Zagadnienie podziału majątku dorobkowego małżonków szeroko opisałem już na swojej stronie i zapraszam Państwa do lektury. . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Małżeństwo to nie tylko uczuciowa więź między dwojgiem ludzi, ale również zawiązanie wspólnoty majątkowej. W chwili ślubu oboje małżonkowie... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy można zrzec się alimentów?

  Czy można zrzec się alimentów?

  W życiu rodzinnym wiele spraw może prowadzić do konieczności poszukiwania porady prawnej. Prawa i obowiązki rodzinne są często złożone, zwła... . . .

  czytaj więcej

Kancelaria Prawa Rodzinnego i Mediacji

Adwokat Dariusz Biela

ul. Kopernika 6/9
42-217 Częstochowa
+48 500 49 46 45
adwokatdariuszbiela@gmail.com

Opłaty za reprezentację i inne usługi realizowane w zakresie prawa rodzinnego, rozwodów, praw do opieki nad dzieckiem, alimentami etc. prosimy kierować na konto: 55 1600 1462 1804 1123 8000 0001 BNP PARIBAS Bank Polska SA SWIFT PPABPLPXXX

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.