Rozwód a majątek wspólny - Jak dzielić własność po zakończeniu małżeństwa

Jak wskazują statystyki, niemal 1/3 wszystkich zawieranych w Polsce małżeństw znajduje swój finał na sądowej sali podczas procesu rozwodowego. Rozwód, mimo iż sam w sobie jest mocno stresującym przeżyciem, wywołuje także istotne skutki prawne. Jednym z nich jest ustanie wspólności majątkowej, skutkujące podziałem wspólnego majątku. Dowiedz się wszystkiego, co warto wiedzieć o zabezpieczeniu dochodów, sprawdź, dlaczego warto rozważyć rozdzielność finansową i zobacz, czy długi oraz zobowiązania kredytowe również ulegają podziałowi przy rozwodzie.

Zasady podziału majątku po rozwodzie

Z chwilą ogłoszenia wyroku rozwodowego przez sąd wygasa wspólność majątkowa, powstająca pomiędzy małżonkami po zawarciu związku. To typowy rodzaj ustroju finansowego, o ile strony nie zawarły umowy wprowadzającej rozdzielność majątkową, o której więcej piszemy w dalszej części artykułu. W przypadku rozwiązania małżeństwa przez rozwód wspólny majątek małżonków może zostać podzielony między nich w drodze umowy lub orzeczenia sądu.

Umowny podział majątku

Umowny podział jest najprostszym sposobem na rozdzielenie dobytku oraz ewentualne zabezpieczenie finansowe dochodów. Dokument powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Małżonkowie powinni określić, w jaki sposób chcą podzielić majątek wspólny. Umowa powinna również zawierać szczegółowy opis poszczególnych składników majątku wspólnego oraz ich wartość.

Sądowy podział majątku

Jeżeli małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia w sprawie podzielenia się aktywami, podział ten może nastąpić w drodze orzeczenia sądu. Pozew o podział majątku po rozwodzie powinien zostać złożony do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu jednego z małżonków.

Sąd może dokonać podziału w ten sposób, że przyzna poszczególne składniki majątku wspólnego jednemu z małżonków, zobowiązując go do wypłaty stosownej kwoty pieniędzy na rzecz drugiego z nich. Może również przyznać poszczególne składniki majątku obojgu małżonkom w częściach równych lub proporcjonalnie do wniesionych przez nich udziałów. Trzecim rozwiązaniem jest sprzedaż aktywów majątkowych, a następnie przekazanie środków pieniężnych byłym małżonkom.

Co warto wiedzieć przed zakończeniem małżeństwa?

Strony często decydują się na zawarcie stosownej umowy małżeńskiej, zwanej intercyzą. Na jej podstawie w małżeństwie wprowadzona zostaje rozdzielność finansowa. W takim przypadku każdy z małżonków pozostaje właścicielem dobytku, który nabył przed zawarciem małżeństwa lub w czasie trwania małżeństwa, z majątku osobistego. Ustanowienie rozdzielności stanowi również sposób na zabezpieczenie dochodów z pracy bądź z prowadzonej działalności gospodarczej. Warto jednak pamiętać, że taka umowa nie działa wstecz, dlatego za ewentualne długi zaciągnięte jeszcze spisaniem intercyzy, małżonkowie po rozwodzie nadal odpowiadają solidarnie.

Warto także zdawać sobie sprawę z faktu, że ewentualny rozdział aktywów majątkowych może nastąpić w trakcie sprawy o rozwód, jednak w praktyce dzieje się to niezwykle rzadko. Wszystko z uwagi na fakt, że dzielenie wspólnego majątku nie powinno powodować znaczącej zwłoki w postępowaniu. Tymczasem, strony często mają odmienne stanowiska co do sposobu dzielenia poszczególnych składników majątkowych. Jeśli małżonkowie nie są zgodni w tym zakresie, podział przeprowadza się w drodze odrębnego postępowania.

Rozwód a długi

Nie tylko aktywa majątkowe, ale również zobowiązania finansowe ulegają podziałowi w procedurze rozwodowej. W kwestii: rozwód, a długi, warto wskazać na zobowiązania wspólne, czyli te, które powstały w czasie trwania małżeństwa i były zaciągnięte w interesie obojga małżonków oraz osobiste. Pierwsze obciążają wspólny, a po podziale, osobisty majątek każdego z małżonków w częściach równych lub nierównych, w zależności od tego, jaką część otrzymał każdy z małżonków. Z kolei długi osobiste, które powstały w czasie trwania małżeństwa i zostały zaciągnięte w interesie oraz za wiedzą tylko jednego z małżonków, finansowo obciążają majątek osobisty tego, kto je zaciągnął.

Majątek wspólny a rozwód: jak sprawiedliwie dokonać podziału

W przypadku rozwodu majątek wspólny małżonków podlega podziałowi. Podział ten może nastąpić w drodze umowy lub orzeczenia sądu. Co do zasady udział małżonków w majątku wspólnym określa się po połowie, jednak w praktyce często bywa tak, że jedna ze stron znacznie bardziej przyczyniła się do jego powstania. Sąd może ustalić stopień przyczynienia się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego na podstawie:

 • dokumentów, takich jak dowody osobiste, zaświadczenia o dochodach, zaświadczenia o zatrudnieniu, dowody zakupu poszczególnych składników majątku wspólnego,

 • zeznań świadków,

 • przesłuchania stron.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jako przyczynienie się do powstania wspólnego majątku sąd traktuje nie tylko dochody czy inne majątkowe aktywa małżonków, ale także wkład w wychowanie dzieci czy utrzymanie gospodarstwa domowego. Chcąc ustanowić rozdzielność finansową lub dokonać zabezpieczenia dochodów na wypadek konieczności spłaty ewentualnych długów, warto skorzystać ze wsparcia adwokata specjalizującego się w kwestii rozwodów. Wszystko po to, by zwiększyć swoje szanse na uzyskanie satysfakcjonującego orzeczenia podczas postępowania o rozdział wspólnego majątku małżonków.

AKTUALNOŚCI

 • 01/09/2023

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Z chwilą orzeczenia rozwodu przez Sąd z mocy prawa dochodzi do zerwania wspólnoty majątkowej powstałej z momentem zawarcia małżeństwa. Ustan... . . .

  czytaj więcej
 • 01/09/2023

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego jest dokumentem, który w kontekście prawnym, potwierdza rozwiązanie związku małżeńskiego. Jest to oficjalne świadec... . . .

  czytaj więcej
 • 26/08/2022

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Jak rozwiązać problem podziału majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie?   . . .

  czytaj więcej
 • 30/01/2023

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?  . . .

  czytaj więcej
 • 13/03/2023

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na rozwód. Jednakże proces ten, zwłaszcza jeśli mowa o rozwodzie z winy drugiej strony... . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Zabezpieczenie alimentów

  Zabezpieczenie alimentów

  Instytucja prawa - zwana zabezpieczeniem - jest bardzo pomocna, gdy wnosisz sprawę do sądu o zasądzenie alimentów lub orzeczenie rozwodu. Za... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Opieka naprzemienna

  Opieka naprzemienna

  Rozstanie rodziców małoletnich dzieci rodzi wiele problemów, w tym ten najistotniejszy - sprawowanie opieki naprzemiennej i pieczy nad dzieć... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  W ostatnich latach liczba rozwodów zwiększa się z roku na rok, dlatego pytanie o rolę dziecka w procesie sądowym staje się coraz bardziej is... . . .

  czytaj więcej
 • 13/01/2022

  Rodzina żyjąca w konkubinacie

  Rozliczenie konkubinatu – najważniejsze informacje

  Polskie prawo praktycznie nie uregulowało związków konkubenckich. Stąd rozliczenie takiego związku po jego ustaniu nastręcza wiele problemów... . . .

  czytaj więcej
 • 02/08/2022

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa to zagadnienia, z którymi często można się spotkać w sprawach rodzinnych. Niektóre osoby zabiegaj... . . .

  czytaj więcej
 • 24/01/2023

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz? . . .

  czytaj więcej
 • 15/02/2023

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Wspólne życie małżeńskie to czas, który powinien trwać do końca życia. Niestety, nie zawsze tak się dzieje, a przyczyn rozwodu jest wiele. J... . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwiązanie małżeństwa zawsze wiąże się z problemem ustalenia kwestii opieki nad dziećmi. Decyzje w tej sprawie podejmuje sąd, biorąc pod uw... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Rozwód stanowi trudne wyzwanie dla każdej pary, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i prawnym. Jednym z najbardziej skomplikowanych zagad... . . .

  czytaj więcej
 • 11/08/2023

  Argumenty do rozwodu

  Argumenty do rozwodu

  Kobieta i mężczyzna wstępując w związek małżeński muszą mieć świadomość, że ich związek pozostaje pod nadzorem państwa. Stąd rozwiązanie mał... . . .

  czytaj więcej
 • 14/12/2021

  Rodzina - jak separacja prawna wpływa na rodzinę

  Separacja: jak prawnie uregulować rozstanie małżonków?

  Kiedy relacja dwóch osób staje się bardzo burzliwa i często pojawiają się konflikty, wyjściem z sytuacji jest separacja. . . .

  czytaj więcej
 • 27/01/2022

  Alimenty na byłego małżonka | Adwokat Dariusz Biela | Prawo Rodzinne | Mediacje

  Kiedy należą się alimenty od byłego małżonka?

  Rozwód nie musi oznaczać pogorszenia się stopy życiowej tej osoby, która miała mniejszy wkład w dochody w trakcie trwania małżeństwa. . . .

  czytaj więcej
 • 02/11/2022

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 03/03/2023

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 27/03/2023

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie? . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Zagadnienie podziału majątku dorobkowego małżonków szeroko opisałem już na swojej stronie i zapraszam Państwa do lektury. . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Małżeństwo to nie tylko uczuciowa więź między dwojgiem ludzi, ale również zawiązanie wspólnoty majątkowej. W chwili ślubu oboje małżonkowie... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy można zrzec się alimentów?

  Czy można zrzec się alimentów?

  W życiu rodzinnym wiele spraw może prowadzić do konieczności poszukiwania porady prawnej. Prawa i obowiązki rodzinne są często złożone, zwła... . . .

  czytaj więcej

Kancelaria Prawa Rodzinnego i Mediacji

Adwokat Dariusz Biela

ul. Kopernika 6/9
42-217 Częstochowa
+48 500 49 46 45
adwokatdariuszbiela@gmail.com

Opłaty za reprezentację i inne usługi realizowane w zakresie prawa rodzinnego, rozwodów, praw do opieki nad dzieckiem, alimentami etc. prosimy kierować na konto: 55 1600 1462 1804 1123 8000 0001 BNP PARIBAS Bank Polska SA SWIFT PPABPLPXXX

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.